GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Totalkvote fjernet for Skauga!

(08.03.16) Elveierforeningen har fått medhold i sin klage til Miljødirektoratet og kvotetak på 400 kg laks for Skauga er fjernet fra
Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.

Elveierforeningen var misfornøyd med at det for Skauga ble innført totalkvote på 400 kg laks fra og med fiskesesongen
2016, og viste til at gytefisktellinger har vist at gytebestandsmålet ble oppnådd i 2015.

Miljødirektoratet vurderer i sitt svarbrev at det er forsvarlig å fjerne totalkvoten for laks i vassdraget fra de
vedtatte fiskebestemmelsene fra og med sesongen 2016. Direktoratet forutsetter at lokalforvaltning gjør nødvendige grep for å
sikre gytebestandsmåloppnåelse i årene som kommer, og at elveeierforeningen utformer forhåndsavtalte tiltak i samråd med Fylkesmannen og iverksetter tiltak
om innsiget av laks blir lavere enn forventet.

Fiskeregler for Skauga blir sak på årsmøte i Skauga elveierforening 6. april.