GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Kartlegging av sidebekker i Skauga

(28.04.2016) Høsten 2015 gjennomførte NINA en vannøkologisk undersøkelse i 7 sidebekker til Skauga. Sidevassdragene er viktige gyte- og
oppvekstområder for laksebestanden i Skauga. Det konkluderes med at undersøkelsen som er gjennomført i 2015 vil være et godt utgangspunkt for å løfte kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av sidevassdrag til Skauga, Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Utdrag fra rapporten:

Det er gjennomført en vannkjemisk og biologisk problemkartlegging i utvalgte sidevassdrag til Skauga høsten 2015. Stikkprøver av
vannkvalitet, bunndyrundersøkelser, ungfisktellinger og problemkartleg-ging av vandringsveier for laks/sjøørret er gjennomført i til
sammen syv sidevassdrag, med variasjon i omfang og metode i det enkelte vassdragene. Resultatene er anvendt til en
tilstandsklassifisering etter vannforskriften, og avslutningsvis diskutert i en fiskebiologisk sammenheng.

Vannprøver i noen få utvalgte vassdrag avdekker ingen betydelige forurensninger fra hverken land-bruk (gjødsel/silo) eller
bebyggelse (sanitære lekkasjer/kloakk). Noe diffus avrenning av næringssal-ter på moderat nivå ble påvist. Enkelte punktutslipp med
ukjent innhold ble imidlertid avdekket, og bør følges opp. Resultatene samsvarer med de biologiske undersøkelsene. Ungfisktellingene
viser at sjø-ørret og laks benytter sidevassdragene som gyte- og oppvekstområder. De minste bekkene domineres av sterkt av ørretunger,
med årsyngel som dominerende årsklasse. Disse er viktige gyte-bekker for sjøørreten, og bidrar i vesentlig grad til at det fortsatt er
en delvis livskraftig sjøørretbestand i Skaugavassdraget. Betydning for laks i sidevassdragene ser ut til å øke med økende
vassdrags-størrelse, der de største og mest vannrike sidevassdragene viktige gyte- og oppvekstområder for laksebestanden i Skauga.

De største utfordringene i enkelte vassdrag som ble undersøkt i 2015 er av hydromorfologisk art, ved at oppgangsmulighetene er
forverret under vei, eller at vassdragsløpet har redusert habitatkvalitet og areal som følge av landbruk. Inngrepene har redusert
produksjonen av laks og sjøørret. For flere vassdrag anbefales det at tiltak iverksettes for å avbøte på inngrepene, slik at miljømål
kan oppnås etter vannforskriften. Tiltak i sidevassdragene vil også ha positiv effekt på Skauga.

Resultatene fra ungfisketellinger i 2015 viser at sidevassdrag til Skauga generelt sett har en relativt god produksjon av ungfisk,
med noen unntak, og er samlet sett svært viktige bidragsgytere til bestan-den av både laks og sjøørret i Skauga. Den relative
betydningen (for hovedelva Skauga) av å ha sidevassdrag med god vannkjemisk og økologisk tilstand er større enn normalt, gitt dagens
sumbe-lastninger av menneskelige påvirkninger (kraftregulering, landbrukspåvirkning, veiutbygging/urbani-sering m.m.) i hovedelva.

Undersøkelsen som er gjennomført i 2015 vil være et godt utgangspunkt for å løfte kunnskapsgrunn-laget for forvaltningen av sidevassdrag til Skauga, der en fortsatt har et mangelfullt data- og erfarings-grunnlag. Mange av vassdragene i 2015 er aldri undersøkt før, slik at vurderings- og konklusjons-grunnlaget foreløpig er lite. Videre gjenstår det å undersøke flere lignende sidevassdrag der det fo-reløpig ikke fins gode data eller kunnskap om hverken vann- og miljøtilstanden.
Vi anbefaler at vannøkologiske undersøkelser i sidevassdrag til Skauga følges opp i årene som kom-mer, med fokus på laksefisk som
kvalitetselement, for å sikre et flerårig datagrunnlag for noen vass-drag, og et minimum av kunnskap i andre sidevassdrag.
Parallelt med kunnskapsinnhentingen bør en planlegge og iverksette tiltak i vassdrag der et godt nok kunnskapsgrunnlaget entydig peker
på dette.

Morten Andre Bergan, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim.