GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Ingen endring av fiskeregler

(15.07.16) I brev fra Norske lakselver blir det opplyst at det ikke blir ekstraordinære innstramminger fra Miljødirekotratet i år. Direktoratet viser til den lokale forvaltningen, og at reguleringen av laksefiske i den enkelte elv vil bli justert etter midtsesongsevalueringen. På den måten vil reguleringene bli tilpasset de lokale forholdene og innsig av laks. Etter midtsommerevalueringen 15. juli har styret i Skauga elveierforening vedtatt å opprettholde gjeldende fiskeregler for Skauga. Styret vil følge nøye med i utviklingen av fisket og innsiget av laks.

Utrag av brev fra Norske Lakselver:

Innsiget av storlaks og mellomlaks har vært bra stort sett over hele landet i år. Rikelig av laks fra disse størrelsesgruppene er viktige for å kunne oppnå gytebestandsmålet.

På bakgrunn av et notat fra NINA, basert på fangststatistikk, fisketellere og rapporter fra dere i elvene, ser ikke Miljødirektoratet behovet for ekstraordinære innstramminger i laksefisket i år.

NINA påpeker imidlertid at det er observert lite smålaks så langt i år. Vi i Norske Lakseelver ber dere i elvene å følge med på innsiget av smålaks, og ta hensyn til dette under midtsesongsevalueringen. For de av dere som ikke har en slik evaluering, kan det være aktuelt å gjøre justeringer i fiskereglene dersom innsiget avtar ytterligere utover sommeren. Har dere spørsmål eller ønsker rå, er det bare å ta kontakt med oss.

Direktoratet viser til den lokale forvaltningen, og at reguleringen av laksefiske i den enkelte elv vil bli justert etter midtsesongsevalueringen. På den måten vil reguleringene bli tilpasset de lokale forholdene og innsig av laks.

Her er oppsummeringene fra notatet fra NINA:

Laksefangstene på Østlandet så langt ser ut til å være litt bedre enn de senere årene med unntak av for Enningdalselva. På Sørlandet er fangstene litt variable, men i mange vassdrag er fangstene så langt noe bedre enn i de senere år. I Rogaland ser det ut til å bli nok et godt år, men vi har litt

lite data her og mye av totalfangsten blir normalt gjort senere i sesongen. Fra Hordaland til i alle fall sørlige deler av Nordland er det gjort gode fangster tidlig i sesongen, noe som tyder på gode innsig av mellom- og storlaks. Dette bekreftes også med data fra kilenotstasjonene og tellinger i fisketrapper. Med den begrensede informasjonen vi har så langt, ser imidlertid smålaksårsklassen ut til å være svak, eller at innsiget av smålaks er seinere enn «normalt». Typiske smålaksvassdrag som Årgårdsvassdraget har så langt relativt lave fangster, dette kan skyldes lite innsig av smålaks så langt i sesongen, men også vanskelige fiskeforhold. Lenger nord i landet er det litt tidlig på sesongen til å trekke noen konklusjoner enda. Imidlertid ser fangstene så langt ut som i ett «normalår» eller litt bedre.

Ha en fortsatt god sommer, og skitt fiske!


Med vennlig hilsen


Torfinn Evensen

Generalsekretær

NL_landscape_main_RGB

-for mer liv i elva!

Dir.telefon: 45 02 16 37

Sentralbord: 22 05 48 70www.lakseelver.no