GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Befaring langs Skauga

(03.05.14) 10. april foretok prosjektgruppen i Skaugaprosjektet en befaring langs Skauga. Dette for at de innvolverte skulle få innblikk i områder det planlegges
tiltak på. På bildet studeres nybrua på Dyrendahl. Fra venstre Bendik E. Halgunset (STFK), Iver Tanem (FMST), Tore Solli, Rissa Utvikling og Audun Alseth, leder i Skauga Elveierforening.

 

 

Elveierforeningen er glad for at så mange aktører nå jobber sammen for å bevare villaksen i Skauga. Med på laget har vi
både Trønderenergi, NVE, Fylkesmannen, sjølaksfiskerne og Rissa utvikling.
Leder for vannområdet på Fosen Ingrid Hjort og Bendik Eithun Halgunset (STFK) bidrar også aktivt i prosjektet.

Tiltakene som er planlagt i høst er på området Sæterbrua-Rokseth. Enkelte steder i elva vil det bli lagt ut steingrupper,
enten ute i elva eller nær land. Dette for å gi skjul til ungfisk. Det er NVE og NINA som står for prosjekteringen.
Videre er det planlagt en kartlegging av gytebekker langs elva nå i vår. Dette vil bli gjennomført av Elveierforeningen i
samarbeid med grunneierne.

Det er strekningen fra Sæterbrua og ned til Rokseth det nå prosjekteres tiltak.

Det ble også tid til en stopp ved Fossbrottet der det er anlagt en gapahuk med tilgang for funksjonshemmede.

Fra venstre: Iver Tanem (FMST), Liv Godal (Rissa utvikling), Audun Alseth (Skauga Elveierforening), Torbjørn Dahle (Rissa utvikling), Ingrid Hjort (vannområdet Fosen) og Bendik Eithun Halgunset (STFK).