GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Tiltaksplan klar for strekningen Seter bru - Rokseth

(28.08.14) 20. august ble grunneierne som grenser til tiltaksområdet, invitert av elveierforeningen til et infomøte for å få orientering
om oppstart av prosjektet. NVE planlegger å starte arbeidet i elva iløpet av september.

Skauga elveierforening og Rissa kommune planlegger å gjennomføre habitattiltak for å bedre forholdene for ungfisk av laks
og sjøørret i Skauga. De ser for seg å gjennomføre flere tiltak i elva, og første trinn er å få gjennomført
habitatforbedring på et ca 1,5 km langt elvestrekk nedstrøms Seterbrua ned til Rokset.

Det har vært nedsatt ei prosjektgruppe (Skaugaprosjektet) som har jobbet med å få gjennomført tiltak i Skauga.
Gruppa har bestått av personer fra Elveeierlaget, Rissa Kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, TrønderEnergi og NVE.
NINA har gjort forundersøkelsene og kommet med anbefalinger av tiltak og foreslått hvilket område som tiltaket bør gjennomføres på.

NVE fikk i oppdrag å prosjektere tiltaket, og har i samarbeid med NINA utarbeidet skisse med forslag til hvilke tiltak
(buner og steingrupper) som kan gjennomføres på elvestrekningen.


Bilde: Plassering av buner og steingrupper (buner er sorte trekanter, mens steingrupper er sirkler).

Det vil bli etablert 11 buner på strekningen Seter bru til Rokset. Hovedsakelig i den øvre delen og flesteparten på
elvas høyre side. Dette fordi at i elvas nedre del er den dyp på venstre side samtidig som det er berg helt ned til
vannkanten som begrenser tilgangen til elva. Det er heller ikke ønskelig å fylle stein i elvas dype parti. Hver bune
vil bli ca åtte meter lang og vil være forankret i bunnen og elvebredden. Bunen vil ligge så lavt at den så vidt stikker
opp over overflaten når vannstanden i elva er lav. Dette for å ikke forverre forholdene under isgang om vinteren og våren.
Steiner som står høyt over vannflaten når det er isgang, kan skape problemer i form av isdammer.

Bunene vil bryte opp den laminære vannstrømmen i tillegg til at det vil bli fine skjulmuligheter i hulrommene mellom
steinene rundt bunene. Det vil bli benyttet sprengt stein til bunene. Avstanden mellom hver bune vil variere
mellom 70 – 150 meter. Nøyaktig plassering av bunene vil skje fortløpende under arbeidsprosessen, men i hovedsak vil de
bli plassert slik det er skissert i planen. Hver bune vil bestå av 25 – 30 m3 sprengstein. Totalt vil det bli benyttet
300 m3 stein til bunene. Steinstørrelse 40-90cm. Totalt vil en strekning på ca 1,5 km bli berørt av tiltakene.

For å unngå erosjon i bunnen like nedstrøms bunene, kan det legges et 2-3 m langt belte av samfengt sprengt stein i denne
sonen (skravert rødt i figur 2). Steinplastringen bør graves ned til nivå med den øvrige elvebunnen. Tykkelsen på
steinbeltet foreslås til 0,5 m. Disse steinbeltene vil utløse et steinbehov på ca 100 m3 (samfengt stein, dm = 0,2m).

Det vil bli lagt ut steingrupper like nedstrøms hver bune. Enkelte steder vil det også bli lagt ut steingrupper inntil
elvekanten for å lage skjul for fisken. I tillegg vil det bli lagt ut steingrupper på strekkene mellom bunene.
Steingruppene vil bestå av tilkjørt elvestein. Totalt vil det bli lagt ut 200 m3 stein til disse steingruppene.