GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Regler for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag rundt Trondheimsfjorden i Nord- og Sør-Trøndelag fylke
Styrene i Skauga, Nidelva, Orkla, Gaula, Verdalselva og Stjørdalselva har fastsatt følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i henhold til sine respektive Flertallsvedtak.

§ 1 Omfatter
Reglene gjelder for elvene Skauga, Nidelva, Orkla og Gaulavassdraget i Sør-Trøndelag og Verdalselva og Stjørdalselva i Nord-Trøndelag. Alle elvene har innført Flertallsvedtak.

§ 2 Fisketid
Det er tillatt å fiske etter anadrom laksefisk i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august

§ 3 Redskapsbruk
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke er forbudt. Ved innførsel av mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.
Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

§ 4 Minstemål og døgnkvoter
All anadrom laksefisk med lengde mindre enn 35 cm skal settes ut igjen. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut.

I Skauga er døgnkvoten 3 anadrome fisk fram til 31. juli , derfra og ut sesong 2 anadrome fisk.

Maksimal døgnkvote i perioden 1 juni – 31. juli: 3 laks Maksimal døgnkvote i perioden 1. august – 31. aug.: 2 laks
  
 
 

Sjøørret er totalfredet i Skauga.

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når døgnkvoten på laks er nådd, skal fisket i det aktuelle vassdraget avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.

§ 5 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer
1. I tiden fra og med 1. juli og ut fiskesesongen er det på følgende strekninger bare tillatt med lett fiske: Orkla: Fra Vigorbrua og ut til grense elv/sjø. Gaula : Fra Eggafossen og ned til utløpet av hølen ca. 100 m nedenfor.
2. I Storhølen nedenfor Gaulfossen i Gaula er det i tiden 1.- 30. juni lett fiske.
3. I hele sesongen er det i Grunnfosshøla i Verdalsvassdraget bare tillatt med lett fiske
4. Skauga: Fosshølen nedenfor Foss bru, er det i tiden 1. juli - 31. august bare tillatt å fiske med mark og flue.

Lett fiske er fiske med:
a)flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten,
b)mark med eller uten dupp.
Søkke er forbudt.

§ 6 Fiske etter rømt oppdrettsfisk
For å beskatte rømt oppdrettsfisk, kan fylkesmannen åpne for fiske etter anadrome laksefisk ut over ordinær fisketid. Fylkesmannen bestemmer i samråd med den lokale fiskeforvaltning og den aktuelle kommune om et slikt fiske skal åpnes, hvilke elvestrekninger fisket skal omfatte, tidsrommet for fisket og hvilke redskap som skal benyttes.

§ 7 Desinfisering av fiskeredskap
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.

§ 8 Dispensasjoner
Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra fisketider, redskapsbruk og døgnkvoter for alle angitte elvestrekninger og lokaliteter.

§ 9 Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering er kr. 3000,-, for andre overtredelser kr 1000,-. Utleier / kortselger har plikt til å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

§ 10 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft 15. mai 2008.